ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ A MŠ OTY PAVLA V BUŠTĚHRADĚ

Největším přínosem tohoto způsobu plánování v tomto případě je zahrnutí plánů do budoucna. Projekt počítá s rozšířením školy o novou budovu, 
aby další investice byly co nejefektivnější (etapovité rozšiřování). Zároveň je budova připravena na očekávaný demografický úbytek, aby budova školy mohla být využívána i pro jiné účely. Investor pak nakládá s majetkem koncepčně a hospodárně.

Průběh projektu:
» Projekt vycházel z předpokladu, že při plánování veřejných výstaveb se často pracuje pod časovým tlakem a velice často se podcení fáze příprav projektu. ČVUT UCEEB proto vstoupil do procesu s metodou participativního designu, kdy se pod vedením psychologů, sociologů a architektů z ČVUT UCEEB zohlednily požadavky všech skupin podílejících se na životě školy (učitelé, rodiče, žáci, zájmová sdružení). 
» Na základě této studie architektonický ateliér vytvořil návrh projektu, který ČVUT UCEEB poté zpracoval do stavebně energetického a materiálově technologického konceptu stavby.

Koncept stavby zahrnoval:
» zajištění kvality vnitřního prostředí (systém stínění a mechanického větrání)
» efektivní užití obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaika bez nutnosti finančně náročného 
bateriového úložiště)
» úsporný systém ohřevu a cirkulace teplé vody
» rekuperaci odpadního tepla ze tříd a z provozu kuchyně a jídelny
» obnovitelné materiály na bázi dřeva pro nosný konstrukční systém nástavby tříd
» prefabrikaci pro maximální zkrácení doby výstavby (přes prázdniny)
» edukativní prvky (prezentační display s aktuální spotřebou energie)

Na základě těchto zkušeností vzniká metodika participativního designu pro další veřejné budovy.

Zadavatel: Město Buštěhrad, www.mestobustehrad.cz, www.zsbustehrad.cz
Koncepce řešení: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, www.uceeb.cz